-ردیفمقصدپیکان وانتنیسان وانت
1تکاب22262894
2شاهين دژ25563323
3بوکان30423955
4مهاباد30063908
5نقده31564103
6مياندوآب26943502
7سردشت36064688
8پيرانشهر34384469
9اروميه36484742
10خوي38044945
11مرز سرو39245101
12سلماس38044945
13اشنويه33484352
14پلدشت41765429
15ماکو ( بازرگان)43505655
تماس با امین بار