اردبیل _ شهرها
-ردیفمقصدپیکان وانتنیسان وانت
1خلخال22742956
2اردبيل26163401
3گرمي32764259
4مشگين شهر31864142
5بيله سوار35944672
6اصلاندوز37804914
7پارس آباد مغان38104953
تماس با امین بار