ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

بوئین زهرا _اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+03595
10+13690
21+1/2+03820
32+1/3+03960
42+2/3+14110
54+1/3+24270
64+2/3+34440
74+3/5+24620
85+3/4+44820
96+3/4+55030

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار