ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

تهران _ اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+05800
10+15930
21+1/2+06070
32+1/3+06220
42+2/3+16380
54+1/3+26550
64+2/3+36730
74+3/5+26920
85+3/4+47130
96+3/4+57350

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار