ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

رشت_اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+06670
10+16800
21+1/2+06940
32+1/3+07090
42+2/3+17250
54+1/3+27420
64+2/3+37600
74+3/5+27790
85+3/4+48000
96+3/4+58220

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار