ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

شهریار _ اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+05300
10+15430
21+1/2+05570
32+1/3+05720
42+2/3+15880
54+1/3+26050
64+2/3+36230
74+3/5+26420
85+3/4+46630
96+3/4+56850

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار