ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله وانت و نیسان به همراه کارگر داخلی شهر قزوین 1403

قزوین_اثاث_داخل شهری وانت
-شماره طبقهنمونه طبقاتوانتنیسان
00+0500750
10+1530790
21+1/2+0560830
32+1/3+0590870
42+2/3+1630920
54+1/3+2670970
64+2/3+37101030
74+3/5+27601090
85+3/4+48101160
96+3/4+58701240

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار