ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

تاکستان_اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+03330
10+13450
21+1/2+03580
32+1/3+03720
42+2/3+13870
54+1/3+24030
64+2/3+34200
74+3/5+24380
85+3/4+44580
96+3/4+54790

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار