ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

هشتگرد_اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+04110
10+14240
21+1/2+04335
32+1/3+04440
42+2/3+14555
54+1/3+24680
64+2/3+34815
74+3/5+249600
85+3/4+45125
96+3/4+55300

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار