ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

کرج _ اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+04700
10+14830
21+1/2+04970
32+1/3+05120
42+2/3+15280
54+1/3+25450
64+2/3+35630
74+3/5+25820
85+3/4+46030
96+3/4+56250

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار