ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

مهرگان_اثاث -
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+02680
10+12790
21+1/2+02910
32+1/3+03040
42+2/3+13180
54+1/3+23330
64+2/3+33490
74+3/5+23660
85+3/4+43850
96+3/4+54050

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار