ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تعرفه حمل اثاث در قزوین

تعرفه خدمات حمل و نقل منزل به وسیله کامیون مسقف به همراه کارگر از مبدا شهر قزوین 1403

قزین_اثاث
-شماره طبقهنمونه طبقاتکامیون مسقف
00+02580
10+12690
21+1/2+02810
32+1/3+02940
42+2/3+13080
54+1/3+23230
64+2/3+33390
74+3/5+23560
85+3/4+43750
96+3/4+53950

ارسال تمامی ماشین ها در باربری امین بار از استان قزوین می باشد.

تماس با امین بار